Санскрит

Первый колодец - Prathamaḥ kūpaḥ

Опубликовано в Санскрит

На санскрите

На русском языке

प्रथमः कूपः
Первый Колодец

 

सरोवरं परितः किमपि लघुराज्यम् आसीत् ।
Озеро вокруг одного маленького царства было
एकदा अत्युष्णे ग्रीष्मे वृष्टिः न अभवत्।
Однажды очень жарким летом дождя не было
सरोवरः शुष्कः जातः ।
В озере высохла вода
प्रजाः उद्विग्नमनाः बभूवुः राज्ञः सकाशं च गताः ।
Обеспокоенные местные жители пришли к царю.
कृषकाः अवदन्, "दीर्घकालं यावत् वृष्टिः न अभवत् । अस्माकं क्षेत्राणि शुष्काणि जातानि सन्ति ।"
Фермеры сказали: «Долгое время уже не было дождя. Наши поля высохли, на них ничего не может вырасти.»
"सरोवरे मत्स्यग्रहणार्थं मत्स्याः न सन्ति । कथम् आजीविकां प्राप्स्यामः?" इती धीवराः अपृच्छन् ।
«В озере, в котором нет рыбы, не может быть рыбной ловли. Каким образом мы будем получать средства к существованию?» - спросили рыбаки.
"गुणशालिराजन्! अस्मान् विपद्भ्यः रक्षतु" इती पिपासिताः महिलाः शिशवः च अक्रन्दन् ।
«О благородный царь! Спаси нас от этого бедствия,» - говорили жаждущие и беззащитные женщины и дети.

 

जलस्य अन्वेषणाय राजा सर्वासु दिशासु चतुरः सेनापतीन् प्रैषयत् ।
Царь приказан отправляться на поиск воды своим четырем генералам во все стороны света.
प्रथमसेनापतिः पूर्वं सूर्यादयदिशं प्रति गतः ।
Первый генерал отправился на восток, где восходит солнце.
द्वितीयः आतपे धूलौ च दक्षिणं गतः ।006 FW SAN-1
Второй отправился на юг, к жарким пескам.
तृतीयः पश्चिमं सूर्यास्तदिशं प्रति गतः ।
Третий отправился на запад, где заходит солнце.
चतुर्थः ध्रुवताराम् अन्वसरत् ।
Четвертый последовал в направлении полярной звезды.
ते अहर्निशं अन्वैषयन्, उपरि नीचैः च ।
Они искали повсюду день и ночь, сверху и снизу.
ते सर्वत्र अन्वैषयन्, किन्तु वृथा ।
Они искали повсюду, но напрасно.

 

त्रयः सेनापतयः रिक्तहस्ताः प्रत्यागताः ।
Три генерала вернулись с пустыми руками.
किन्तु उत्तरदिशं गतः सेनापतिः यः राजानं निराशं नैव कर्तव्यम् इति निश्चयेन अग्रे एव गतवान, अन्ततः तत्र सः पर्वते शीतग्राममेकं प्राप्तवान् ।
Но генерал, что пошел в северном направлении, не хотел разочаровывать царя, он твердо решил исполнить свой долг и после долгих скитаний в конце концов пришел в холодный горный поселок.
यदा सः पर्वतस्य उपत्यकायाम् उपविष्टः आसीत् तदा कापि वृध्दा आगत्य तस्य पार्श्वे उपविष्टा ।
Пока он сидел у подножия горы,подошла какая-то старуха и села рядом.
सेनापतिः क्षितिजं दर्शयन् कथितवान् "अहं तस्मात् सुन्दरराज्यात् आगतः यत्र सम्पूर्णवर्षं वृष्टिः न जाता एव ।
Генерал, показывая на горизонт, сказал: «Я пришел сюда из прекрасного царства, из-за того что в нем уже целый год не было дождя.
किं त्वं जलम् अन्बवेष्टुं मम साहाय्यं करिष्यसि?" इति ।
«Поможешь ли ты мне разыскать воду?»

 

सा माहिला इङ्गितेन सेनापतिम् अनुसर्तु सूचितवती तथैव च एकस्यां पर्वतरुहायां च नीतवती ।
Женщина указала на горную вершину и повела генерала к ней, а потом внутрь пещеры.
सा अवदत्, "अस्माकं देशे अपि जलं नास्ति" ।
Она сказала: «У нас в стране тоже нет воды.»
किन्तु गुहायां हिमशङ्कून् दर्शयन्ती अवदत्, "एतत् हिमम् इति ।
Но указывая на ледяные сосульки в пещере добавила: «Это лед.
गृहाण किञ्चित् ।
Возьми немного.
तव देशः कदापि पिपासितः न स्थास्यति" इति ।
Тогда в твоем царстве никогда не будет жажды.
सेनापतिः विशालं खणडम् अत्रोटयत्, स्वरथे अस्थापयत् च ।
Генерал отколол большой кусок, погрузил его (на повозку).
वेगेन गृहं प्रति अगच्छत् ।
И быстро поехал назад домой.
यावत् सः सभां प्राप्तः तावत् विशालः हिमशङ्कुः द्रवीभूय लघुके हिमखण्डे अवशिष्टः आसीत् ।
К тому времени как он прибыл во дворец, льдина превратилась в маленькую льдинку.
सभायां केनापि कदापि हिमं न द्दष्टम् आसीत् ।
Во дворце никто никогда не видел льда.
सर्वे आश्चर्येण तत् हिमखण्डम् अपश्यहन् ।
Во дворце никогда не видел льдинки.
"एतत् जलबीजं स्यात्" इति एकः मन्त्री सहसा अवदत् ।
«Это должно быть водяные семена,» - вдруг сказал один министр.

 

राजा जलबीजस्य शीघ्रं वपनार्थम् आदिष्टवान् ।
Царь приказал как можно скорее посадить водяные семена.
यदा कृषकाः गर्तम् अखनन् तदा हिमखण्डम् अधिकम् अद्रवत् ।
В то временя как фермеры капали яму, льдинки таяли.
ते झटिति तत् बीजं गर्ते अस्थापयन् किन्तु तत् छदनात् पूर्वमेव तत् अद्दश्यम् अभवत् ।
Они сразу же положили семена в яму, но они исчезли еще до того как их закапали.

कृषकाः सम्भ्रान्ताः सचिन्ताः जाताः ।

Фермеры были глубоко взволнованны.
ते तत् गर्तं गभीरतरं रात्रिपर्यन्तम् अखनन्, तत् विचित्रं बीजम् अन्वैषयन् च ।
Они рыли все глубже и глубже, до самой ночи, в поисках волшебных семян.
उषःकाले गाजा रर्तनिकटे सुप्तान् कृषकान् अपश्यत् ।
На заре царь увидел спящих фермеров.
कौतूहलेन सः गर्तस्य अन्तर्भागे अपश्यत् ।006 FW SAN-2
С любопытством он посмотрел внутрь (ямы).
चकितः सः आक्रोशम् अकरोत् "जागृताः मम योग्यप्रगजाः ।
С дрожью он закричал: «Проснитесь, мои дорогие.
जलबीजम् अङकुरितम् ।
Водяные семена проросли.
गर्ते जलम् अस्ति" ।
В яме есть вода.»
एवं प्रथमः कूपः रचितः ।
Так появился первый колодец.

 

समाप्तम्
Конец

Prakṛtiḥ

Опубликовано в Санскрит

1. Существует только одна разновидность размера prakṛtiḥ в Шримад-Бхагаватам. Он называется sragdharā и определяется Гангадаса Пандитом следующим образом, mrabhnair yānāṁ trayeṇa trimuni yatiyutā sragdharā kīrttiteyam. Этот размер появляется только в двух местах, в ШБ 9.10.4 и в ШБ 10.90.47. Гана - ma-ra-bha-na-ya-ya-ya.

tīrthaṁ cakre nṛponaṁ yad ajani yaduṣu svaḥ-sarit pāda-śaucaṁ
 vidviṭ-snigdhāḥ svarūpaṁ yayur ajita-para śrīr yad-arthe ’nya-yatnaḥ
yan-nāmāmaṅgala-ghnaṁ śrutam atha gaditaṁ yat-kṛto gotra-dharmaḥ
 kṛṣṇasyaitan na citraṁ kṣiti-bhara-haraṇaṁ kāla-cakrāyudhasya

SB 10.90.47

_ _ _ _ ‿ _ _ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ _ _ ‿ _ _ ‿ _ _
_ _ _ _ ‿ _ _ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ _ _ ‿ _ _ ‿ _ _
_ _ _ _ ‿ _ _ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ _ _ ‿ _ _ ‿ _ _
_ _ _ _ ‿ _ _ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ _ _ ‿ _ _ ‿ _ _

oṁ namas te ’stu bhagavan nārāyaṇa
vāsudevādi-puruṣa mahā-puruṣa mahānubhāva
parama-maṅgala parama-kalyāṇa parama-kāruṇika kevala
jagad-ādhāra lokaika-nātha sarveśvara lakṣmī-nātha
paramahaṁsa-parivrājakaiḥ
parameṇātma-yoga-samādhinā
paribhāvita-parisphuṭa-pāramahaṁsya-dharmeṇodghāṭita-tamaḥ-kapāṭa-dvāre
citte ’pāvṛta ātma-loke svayam upalabdha-nija-sukhānubhavo bhavān 

SB 6.9.33

О Верховная Личность Бога, о Нараяна, Васудева, о изначальная личность! О величайший, Ты — высшая мудрость и олицетворенное благоденствие! О высшее благословение, высшее милосердие, о неизменный! О Господь, Ты — опора мироздания, единовластный повелитель всех планет, владыка всего сущего, супруг богини процветания! Постичь Тебя способны только лучшие из санньяси, которые ради проповеди сознания Кришны странствуют по всему свету, погруженные в самадхи бхакти-йоги. Постоянно размышляя о Тебе, они способны ощутить Твое присутствие в своих безупречно чистых сердцах. Когда же тьма в их сердцах полностью рассеивается и Ты являешь Себя их взору, они понимают, что переполняющее их трансцендентное блаженство — это также трансцендентное проявление Твоей Милости. Только такие души способны постичь Тебя. Что же до нас, то нам остается лишь склониться перед Тобой в глубоком почтении.

Сандхи гласных

Опубликовано в Санскрит

 


Комбинирование и замена звуков (Sandhi)

Sandhi (соединение, слияние, мир, сустав) это комбинаторные звуковые изменения на границе слов или морфем для облегчения и гармоничности в произношении.

Sandhi применяется всякий раз, когда два звука сходятся вместе - и это та точка где звуки, соединяются вместе. Правила сандхи имеют смысл только в звуке, а не в письменной форме: при этом важно, читая написанное слово, озвучить его вслух (или в уме по крайней мере), и слушать, звук.

Выделяют внешнии и внутреннии сандхи. Сандхи применяемые в рамках слова, между его элементарными компонентами - это  внутреннии сандхи, внутренни для отдельного слова. Правила  распространяющиеся между словами, соединая их вместе, чтобы сформировать предложение - это  внешнии сандхи, внешних по отношению к отдельным словам. Правила внутренних и внешнених сандхи в основном одинаковы, но каждая имеет свое собственное поля особых случаев и исключений.

Грамматические термины гуна ("добовнение качеств") и вриддхи ('увеличение') можно рассматривать как степень усиления трех основных гласных. Грамматика Панини начинается с определений:

vṛddhir ād aic - звуки ā, ai, au [называются] вриддхи".
adeṅ guṇaḥ - звуки a, e, o [называются] гуна".
iko guṇa-vṛddhī - звуки: i, ī и u, ū в степени гуна замещатся звуками e, o, а в степени вриддхи звуками ai, au соответственно.

простая гласная a ā i, ī u, ū ṛ, ṝ ḷ, ḹ
guṇa форма a ā e o ar al
vṛddhi форма ā ā ai au ār āl

 

Гуна и вриддхи — это усиления основного звука, причем наподобие сравнительной и превосходной степени они в одинаковой количественной мере усиливают не только простой гласный, но и тот, что уже раз был усилен. Усиление воспринимается на слух как явственное расширение произносимого звука; то же самое с поразительной четкостью проявляется и в значенити слова. Пример. В самом деле, простое понятие требует там лишь гуны, а усиленное и связанное с необходимостью — вриддхи: stavya "достохвальный", stāvya "необходимо заслуживающий всемерной похвалы".

Из-за того, что санскрит следует правилам благозвучия звука, два отдельных звука проходят через естественный процесс соединения:

а) сочетание (когда два звука сливаются в третий звук).
Например:

महा + ईश = महेश  mahā + īśa = maheśa

आ+ई=ए   ā + ī = e

б) замена (один из двух несовместимых звуков заменяют совместимым замещением)
Например:

अपि + अप्यत्र = अप्यत्र  api + atra = apyatra

य् заменяет इ  заменяет i

Сандхи гласных

Этот урок будет легким для вас, чтобы распознавать и работать с первым из этих принципов, а также укрепит ваши навыки чтения. Правила благозвучия (сандхи) наиболее легко изучаются через естественное движение и формирование языка, рта и губ, для того, чтобы произошло соединение звуков. Гораздо легче усвоить эти принципы произнося их, нежели запоминая их в виде таблиц. До тех пор, пока вы не научитесь чувствовать, как работают правила, или понять принципиальные операции, нельзя с уверенностью двигаться вперед. Законы просты и естественны, если они воспринимаются через непосредственный опыт звука.

 

Правила благозвучия гласный звуков

Правило 1

Гласный не может следовать сразу после предыдущего гласного.
Обратите внимание, как вы произносите гласные один за другим, пространство между двумя звуками создает волнения. Сандхи делает поток звука ровным.

Правило 2

Простые гласные в сочетании с простыми гласными [अ, आ] [इ, ई] [उ, ऊ] [ऋ ॠ] [ऌ ॡ] будут объединятся в долгий гласный [आ ā] [ई ī] [ऊ ū] [[].

अ + अ = आ
अ + आ = आ
आ + अ = आ
आ + आ = आ

a + a = ā
a + ā = ā
ā + a = ā
ā + ā = ā

योग + अनुशासनं = योगानुशासनं
सत्य + आनन्द = सत्यानन्द
महा + अग्नि = महाग्नि
महा + आत्मा = महात्मा

yoga + anuśāsanaṁ = yogānuśāsanaṁ
satya + ānanda = satyānanda
mahā + agni = mahāgni
mahā + ātmā = mahātmā

 

"Учение йоги", "Наслаждающийся правдой", "Большой огонь", "Великая душа"

 upr c aУпражнение   

इ + इ = ई
इ + ई = ई
ई + इ = ई
ई + ई = 

i + i = ī
i + ī = ī
ī + i = ī
ī + ī = ī

मुनि + इन्द्र = मुनीन्द्र
मुनि +ईश = मुनीश
देवी + इच्छा = देवीच्छा
नदी + ईश = नदीश

muni + indra = munīndra
muni + īśa = munīśa
devī + icchā = devīcchā
nadī + īśa = nadīśā

   "Лучший из мудрецов", "Повелитель мудрецов", "Желание богини", "Повелитель реки"

 upr c i

Упражнение 


 

उ + उ = ऊ
उ + ऊ = ऊ
ऊ + उ = ऊ
ऊ + ऊ = ऊ

u + u = ū
u + ū= ū
ū + u = ū
ū + ū = ū

शिशु + उद्भव = शिशूद्भव​
अम्बु + ऊर्मि = अम्बूर्मि
वधू + उद्यानं = वधूद्यानं
चमू + ऊर्जस् = चमूर्जस्

śiśu + udbhava = śiśūdbhava
ambu + ūrmi = ambūrmi
vadhū + udyānaṁ = vadhūdyānaṁ
camū + ūrjas = camūrjas

 "Рождение ребенка","Волны воды", "Появление невесты", "Военная мощь"

upr u

 Упражнение 


 

ऋ + ऋ = ॠ
[ऋ + ॠ = ॠ
ॠ + ऋ = ॠ
ॠ + ॠ = ॠ]

ṛ + ṛ = ṝ
[ṛ + ṝ = ṝ
ṝ + ṛ = ṝ
ṝ + r = ṝ]

पितृ + ऋणं = पितॄणं

pitṛ + ṛṇaṁ = pitṝṇaṁ

 "Долг отца"

 upr r

Упражнение 


 

В редком случае ḷ, ḹ + ḷ, ḹ = ḹ


Правило 3

Основные гласные अ a и आ ā в сочетании с другими простыми гласным создают guna (усиленную форму) из тех простых гласных. 

Гуна форма от इ и ई - ए

 + इ = 
 +  = 
 +  = 
 + ई = 

a + i = e
ā + i = e
a + ī = e
ā + ī = e

न + इति = नेति
महा + इन्द्र = महेन्द्र​
परम + ईश्वर = परमेश्वर​
महा + ईश्वर = महेश्वर​

na + iti = neti
mahā + indra = mahendra
parama + īśvara = parameśvara
mahā + īśvara = maheśvara

 "Не так", "Великий Индра", "Верховный Повелитель", "Великий Господь"

 upr e

Упражнение 


 

Гуна форма от उ и ऊ - ओ

 +  = 
 +  = 
 +  = 
 +  = 

a + u = o
a + ū = o
ā + u = o
ā + ū = o

ईश + उपनिषद् = ईशोपनिषद्
समुद्र + ऊर्मि = समुद्रोर्मि
विद्य + उदधि = विद्योदधि
इच्छा + उर्जस् = इच्छोर्जस्

īṣa + upaniṣad = īṣopaniṣad
samudra + ūrmi = samudrormi
vidyā + udadhi = vidyodadhi
icchā + ūrjas = icchorja

"Ишопанишад", "Океанская волна", "Океан знания", "Сила желания"

 upr o

Упражнение 


अर्

Гуна форма от ऋ и ॠ - अर्

 +  = अर्
 +अर्
[अ +  = अर्
 +  = अर्]

a +  = ar
ā +  = ar
[ā +  = ar
ā +  = ar]

 

सिद्ध + ऋषि = सिद्धर्षि
महा + ऋषि = महर्षि

 

 

siddha + ṛṣi = siddharṣi
mahā + ṛṣi = mahārṣi

 

 "Совершенный медрец", "Великий мудрец"

 upr ar


 В редком случае अल्

Гуна форма от  и ॡ - अल् 

a, ā + ḷ, ḹ = al


Правило 4

Основные гласные звуки अ a и आ ā в сочетании с любой из gunа формой (ए e, ओ o, अर् ar, अल् al) создает vrddhi (форма простых гласных, из которых была получена guna).

Вридхи форма от इ и ई - ऐ

 +  = 
 +  = 

a + e = ai
ā + e = ai

अत्र एव = अत्रैव​
माया एव = मायैव​

atra eva = atraiva
māyā eva = māyaiva

 

Вридхи форма от उ и ऊ - औ

 +  = 
 +  = 

a + o = au
ā + o = au

 

परम + ओजस् = परमौजस्
महा + ओजस् = महौजस्

 

 

parama + ojas = paramaujas
mahā + ojas = mahaujas

 

 

आर्

Вридхи форма от ऋ и ॠ - आर्

 + अर् = आर्
 + अर् = आर्

a + ar = ār
ā + ar = ār

 

В редком случае आल्

Вридхи форма от  и ॡ - आल्

अ + अल् = आल्
आ + अल् = आल्

a + al = āl
ā + al = āl

  

Примечание: Также a или ā c последующей vriddhi формой (ai, au, ar, al) будут поглощены в vriddhi форму, так как нет никаких дополнительных развитий звука после vriddhi форм. 

 

 

अ + ऐ = ऐ
अ + औ= औ

 

 

a + ai = ai
a + au = ai

 

 

योग + ऐश्वर्यम् = योग्ऐश्वर्यम्
उत्तम + औषधम् = उत्तमौषधम्

 

 

yoga + aiśvaryam = yogaiśvaryam
uttama + auṣadham = uttamauṣadham

 

 

 

Правило 5

 

Другие простые гласные (кроме अ a и आ ā), когда за ними следуют разнородные гласные заменяются на их соответствующий полугласный.

इ ई । उ ऊ । ऋ ॠ । ऌ ॡ становиться य् । व् । र् । ल्
iī / uū / ṛṝ / ḷḹ становиться y / v / r / l

य्

इ + अ, आ и т.д. = य, या и т.д.
ई + अ, आ и т.д.= य, या и т.д.
так например इ + ए = ये

i + a, ā= ya, yā
ī + a, ā= ya, yā
так например i + e = ye

हरि + अमृतं= हर्यमृतं
देवी + आनन्द = देव्यानन्द
प्रति + एकं = प्रत्येकं

hari + amṛtaṁ = haryamṛtaṁ
devī + ānanda = devyānanda
prati + ekaṁ = pratyekaṁ

 

व्

 

उ + अ, आ и т.д.=
व, वा и т.д.
ऊ + अ, आ и т.д.=
व, वा и т.д.
так например उ + इ = वि

 

u + a, ā =
va, vā
ū + a, ā =
va, vā
так например
u + i = vi

 

कुरु + अवधानं = कुर्ववधानं
वधु + इच्छा = वध्विच्छा

 

kuru + avadhānaṁ = kurvavadhānaṁ
vadhū + icchā = vadhvicchā

 

र्

 

ऋ + अ, आ, इ и т.д. =
र रा, रि и т.д.

 

 

ṛ + a, ā, i и т.д. =
ra, rā, ri и т.д.

 

पितृ + अनुकूल = पित्रनुकूल

pitṛ + anukūla = pitranukūla

Правило 6

Когда guna формы e и  o следующие в том же слове, то с любой гласной они изменяются на य् и व् соответственно.

Гуна ए e становится अय्

Гласная ए изначально представляет комбинацию элементов अ + इ
При объединении ए с последующей гласной, представляя , как अ + इ,  становится полугласной य्
अ остается перед य्. Таким образом ए (अ + इ) становится अय्.

Пример:

Корень नी nī - вести, направлять
в гуна форме становится основой ने ne
В силу сказанного выше правила ने ne изменения в नय् nay
नय् + अति = नयति nayati он ведет

Пример:

Корень जि gi - побеждать
в гуна форме становится основой जे je
В силу сказанного выше правила जे je изменения в जय् jay
जय् + अति = जयति jayati он побеждает 

Такой же принцип работает, когда  стоит рядом с гласным.

Гуна  o становится व्

Гласная   представляет комбинацию элементов अ + उ
При объединении  с последующей гласной, представляя , как अ + , она становится полугласной व्
अ остается перед व्. Таким образом ओ (अ + ) становится व्.

 Пример:

Корень भू bhū - быть
в гуна форме становится основой भो bho
В силу сказанного выше правила भो bho изменения в भव् bhav
भव् + अति = भवति bhavati он становиться

Правило 7 

Когда vrddhi формы ऐ ai и औ au следуют в том же слове , с любым гласным они изменяются на आय् и आव् соответственно.

Вриддхи ऐ ai становится आय्

Гласная ऐ изначально представляет комбинацию элементов अ + ए
Поскольку ए = अ + इ ऐ = अ + (अ + इ)
При объединении ऐ с последующей гласной, представляя ऐ, как अ + (अ + इ), इ становится полугласной य्
Таким образом अ + अ + इ(य्) = आय्

 Пример:

Корень नी gai - петь, восхвалять
В силу сказанного выше правила नी gai изменения в गाय् gāy
गाय् + अति = गायति gāyati он воспевает

Пример:

Корень ध्यै dhyai - медитировать
В силу сказанного выше правила ध्यै dhyai изменения в ध्याय् bhyāy
ध्याय् + अति = ध्यायति dhyāyati он медитирует

Вриддхи औ au становится आव्

Гласная औ  представляет комбинацию элементов अ + 
Поскольку  = अ +    औ = अ + (अ + )
При объединении औ с последующей гласной, представляя औ, как  अ + (अ + ),  становится полугласной व्
Таким образом अ + अ + (व्) = आव्

सह नौ अवतु = सह नाववतु  saha nau avatu = saha nāvavatu Мы вместе спускаемся

नौ असनम् = नावसनम्  nau āsanam = nāvasanam Мы сидим

 

Atidhṛtiḥ

Опубликовано в Санскрит

1. Существует только одна разновидность atidhṛtiḥ в Бхагаватам и его можно проиллюстрировать на примере знаменитого первого стиха из Первой песни. Размер называется śārdūlavikrīḍita и Гангадас говорит, `sūryyāśvair ma-sa-jas tatāḥ sa-guravaḥ sārdūlavikrīḍita. Ганы - ma-sa-ja-sa-ta-ta-ga. Поскольку один из последних стихов в Бхагаватам имеет тотже же размер и заканчивается точно такими же словами, мы также включили его в качестве примера для данного размера.

oṁ namo bhagavate vāsudevāya
janmādy asya yato 'nvayād itarataś cārtheṣv abhijñaḥ svarāṭ
tene brahma hṛdā ya ādi-kavaye muhyanti yat sūrayaḥ
tejo-vāri-mṛdāṁ yathā vinimayo yatra tri-sargo 'mṛsā
dhāmnā svena sadā nirasta-kuhakaṁ satyaṁ paraṁ dhīmahi
(SB 1.1.1)

_ _ _ ‿ ‿ _ ‿ _ ‿ ‿ ‿ _ _ _ ‿ _ _ ‿ _
_ _ _ ‿ ‿ _ ‿ _ ‿ ‿ ‿ _ _ _ ‿ _ _ ‿ _
_ _ _ ‿ ‿ _ ‿ _ ‿ ‿ ‿ _ _ _ ‿ _ _ ‿ _
_ _ _ ‿ ‿ _ ‿ _ ‿ ‿ ‿ _ _ _ ‿ _ _ ‿ _

kasmai yena vibhāsito 'yam atulo jñāna-pradīpaḥ purā
tad-rūpeña ca nāradāya munaye kṛṣṇāya tad-rūpiñā
yogīndrāya tad-ātmanātha bhagavad-rātāya kāruñyatas
tac chuddhaṁ vimalaṁ viśokam amṛtaṁ satyaṁ paraṁ dhīmahi
(SB 12.13.19)

_ _ _ ‿ ‿ _ ‿ _ ‿ ‿ ‿ _ _ _ ‿ _ _ ‿ _
_ _ _ ‿ ‿ _ ‿ _ ‿ ‿ ‿ _ _ _ ‿ _ _ ‿ _
_ _ _ ‿ ‿ _ ‿ _ ‿ ‿ ‿ _ _ _ ‿ _ _ ‿ _
_ _ _ ‿ ‿ _ ‿ _ ‿ ‿ ‿ _ _ _ ‿ _ _ ‿ _

Весь алфавит служит Гауре

Опубликовано в Санскрит

Из Gaurāṅga-virudāvalī, Шри Рагунандана Госвами

В этой произведении, Господь Гаура прославляется при помощи всех букв санскритского алфавита по порядку.

adbhuta guṇa-jaya
āhita kali bhaya
iṣṭa janāvaka
īśvara sevaka
  Вся слава Господу Гаура —
- кто имеет удивительные качества; 
 - кто награждает бесстрашием в Кали-югу;
- кто является защитником своих родных и близких; 
 - и кто является слугой Шри Ишвара Пури.
Sri Krishna Kathamrita - Bindu297 
uddhaṭa daṇḍana
ūḍha sumaṇḍana
ju jana saṁśrita
ṣi gaṇa stuta
  Слава Господу Гаура -
 - кто наказывает непокорных;
 - кто носит изысканные украшения;
 - кто является прибежищем простодушный;
 - и кому поклоняются мудрецы.
d-iva ṛtām iva
vad asādhita
ejita durjana
aiśya niketana
 

Слава Господу Гаура -
- который порой проявляет свою ṛta - честность, правдивость и просвещенную природу,
как и буква ḷ иногда грамматически проявляет природы ṛta (природу буквы ṛ);
- кто не может быть достигнут материальными усилиями, так же как и удлиненное ḹ
не может быть произнесено с помощью материальных чувств;
- кто является причиной дрожи у негодяев;
- и кто является хранилищем всего процветания.

 
oḍra sadṛg adhara
aujjvalyākara
aṁśuka bhūṣaṇa
astaga dūṣaṇa
 

Слава Господу Гаура -
- кто имеет губы как цветок oḍra (кусума);
- кто подобен руднику (ākara​) Уджджвала-расы;
अं - кто одет в прекрасно украшенную ткань;
अः - и кто останавливает всякую критику.

 
kanaka sama prabha
khala jana durlabha
gaṇanā virahita
ghana kaca vilasita
 

Слава Господу Гаура -
- кто имеет тело золотистого цвета;
- которые труднодосягаемый для негодяев;
- кто не считается воплощением (из-за того, что он скрытое воплощение);
- и кто имеет великолепные черные волосы.

 
ṅuti jita kokila
ḍita vica kila
chalita kamala mada
jagati priyaka pada
 

Слава Господу Гаура -
- чей сладкий голос ставит кукушку в позор;
- кто украшен различными цветками жасмина;
- кто побеждает красоту лотоса, таким образом разрушая свою гордость;
- и чьи лотосные стопы дороги для всего мира.

 
jhanad iti nūpura
ñoṅuyā padakara
ṭīkana nistala
ṭha jayi nakhāñcala
 

Слава Господу Гаура -
- кто звучит своими ножными колокольчиками;
- который таким образом создает сладкий звук во время своих танцевальных шагов;
- кто пришел чтобы тщательно описать славу святого имени;
- и чьи ногти покорили красоту Луны.

 
ḍamaru dhṛg īśvara
ḍhuṇḍya kṛpā bhara
ṇātmaka vigraha
tattva vidāgraha
 

Слава Господу Гаура -
- кто является повелителем Господа Шивы, обладателя ḍamaru;
- кто несет для всех милосердие;
- кто имеет форму полную вечной радости;
- и кто даровал милость таттва-вади.

 
thūt kṛta muktika
dara pada bhaktika
dharma hṛdādara
narma rasākara
 

Слава Господу Гаура -
- кто заставляет плеваться на безличное освобождение,
- того, кто имеет даже малую часть преданности к Его стопам;
- кто вызывает страх у нарушителей религиозных принципов;
- и кто является вместилище мадхурья-расы.

 
padma vijayi kara
phulla kamala dhara
bandha vimocana
bhāskara rocana
 

Слава Господу Гаура -
- кто имеет руки, которые покоряют красоту цветков лотоса;
- кто держит в своих лотосных руках лотос;
- кто один снимает всякое рабство;
- и кто имеет глаза излучающие свет солнца.

 
 
madhura tarānana
yama jayi sevana
rasa bhara dāyaka
lalita vidhāyaka
 

Слава Господу Гаура -
- чьи лотосное лицо очень прекрасно;
- служение которому позволяет победить Ямараджа;
- кто наполняет изобилием рас;
- и кто исполняет желанные цели.

 
 
valad anupama daya
śamita bhuvana bhaya
ṣad-bhuja vīkṣaka
sanmata śikṣaka
 

Слава Господу Гаура -
- кто дарует несравненную милость;
- кто гасит страх трех миров;
- кто демонстрирует шестирукую форму;
- и кто учит истинному пути.

 
 
hari guṇa kathanaiḥ
kṣaṇa nandita jana
deva!
 

Слава Господу Гаура -
- кто говорит только хари-катху;
क्ष - восхищает всех каждое мгновение.
О мой Господь!

 
 

Sri Krishna Kathamrita - Bindu297с 

Нимай Пандит и Его учитель Гангадас Пандит

Atyaṣṭī

Опубликовано в Санскрит

1. Есть три разновидности размера atyaṣṭī в Шримад-Бхагаватам. Большинство из них, можно найти в Десятой песни, и они очень красивы. Здесь, однако, мы представим два примера из 7 главы Четвертой песни, потому что эта книга доступна на русском языке. Существует один размер atyaṣṭī под названием mandākrāntā, которая описывается Гангадасом следующим образом, "mandākrāntāmbudhi-rasanagair mo bhanau gau ya-yugmam". Ганы - ma-bha-na-ga-ga-ya-ya.

sadasyā ūcuḥ
utpatty-adhvany aśaraṇa uru-klesa-durge 'ntakogra-
vyālānviṣṭe viṣaya-mṛga-tṛṣy ātma-gehoru-bhāraḥ
dvandva-śvabhre khala-mṛga-bhaye śoka-dāve 'jña-sārthaḥ
pādaukas te śaraṇada kadā yati kāmopasṛṣṭaḥ
SB 4.7.28

_ _ _ _ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ _ _ ‿ _ _ ‿ _ _
_ _ _ _ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ _ _ ‿ _ _ ‿ _ _
_ _ _ _ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ _ _ ‿ _ _ ‿ _ _
_ _ _ _ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ _ _ ‿ _ _ ‿ _ _

2. Следующий вид atyaṣṭī называется śikhariṇī. Гангадас говорит, "rasaiḥ rudraiś chinnā ya-ma-na-sa-bha-lā gaū śikhariṇī'". Пример можно найти в ШБ 4.7.42. Ритмический рисунок, ya-ma-na-sa-bha-la-ga.

deva ucuḥ
purā kalpāpāye sva-kṛtam udarī-kṛtya vikṛtaṁ
tvam evādyas tasmin salila uragendrādhiśayane
pumān śeṣe siddhair hṛdi vimṛsitādhyātma-padaviḥ
sa evādyākṣṇor yaḥ pathi carasi bhṛtyān avasi naḥ
SB 4.7.42
‿ _ _ _ _ _ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ _ _ ‿ ‿ ‿ _
‿ _ _ _ _ _ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ _ _ ‿ ‿ ‿ _
‿ _ _ _ _ _ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ _ _ ‿ ‿ ‿ _
‿ _ _ _ _ _ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ _ _ ‿ ‿ ‿ _

3. Третий вид atyaṣṭī назавается nardaṭakam. В Бхагаватам он используется исключительно в молитвах по олицетворенных Вед. Гангадас Пандит говорит, "yadi bhavato na-jau bha-ja-ja-lā guru nardaṭakam". Ганы, na-ja-bha-ya-ya-la-ga.

shri-srutaya ucuh
jaya jaya jahy ajām ajita doṣa-gṛbhīta-guṇāṁ
tvam asi yad ātmanā samavaruddha-samasta-bhagaḥ
aga-jagad-okasām akhila-śakty-avabodhaka te
kvacid ajayātmanā ca carato 'nucaren nigamaḥ
SB 10.87.14
‿ ‿ ‿ ‿ _ ‿ _ ‿ ‿ ‿ _ ‿ ‿ _ ‿ ‿ _
‿ ‿ ‿ ‿ _ ‿ _ ‿ ‿ ‿ _ ‿ ‿ _ ‿ ‿ _
‿ ‿ ‿ ‿ _ ‿ _ ‿ ‿ ‿ _ ‿ ‿ _ ‿ ‿ _
‿ ‿ ‿ ‿ _ ‿ _ ‿ ‿ ‿ _ ‿ ‿ _ ‿ ‿ _

Atiśakvarī

Опубликовано в Санскрит

Есть только один тип atiśakvarī в Бхагаватам, и это - размер назвается mālinī. Шримати Радхарани использует его в "Песни Шмеля" 47 главе Десятой Песни Шримад-Бхагаватам. Гангадас Пандит объясняет, "na-na-ma-ya-ya-yuteyaṁ mālinī bhogilokaiḥ". Хороший пример этого метра можно услышать в ШБ 10.47.21, ганы - na-na-ma-ya-ya.

api bata madhu-puryām äārya-putro ’dhunāste
smarati sa pitṛ-gehān saumya bandhūṁś ca gopān
kvacid api sa kathā naḥ kiṅkarīṇāṁ gṛṇīte
bhujam aguru-sugandhaṁ mūrdhny adhāsyat kadā nu
SB 10.47.21
‿ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ _ _ _ ‿ _ _ ‿ _ _
‿ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ _ _ _ ‿ _ _ ‿ _ _
‿ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ _ _ _ ‿ _ _ ‿ _ _
‿ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ _ _ _ ‿ _ _ ‿ _ _

na | na|  ma |  ya |  ya

Отметьте: Всякий раз, когда там появляются слова … nato ‘smi, “я скован”, в качестве последних слов пады в Шримад-бхагаватам, используется метр - mālinī:

tam aham upasṛtānāṁ kāma-pūraṁ nato ’smi (SB 8.12.47)
tam aham akhila-hetuṁ jihma-mīnaṁ nato ’smi (SB 8.24.61)
puruñam ṛṣabham ādyaṁ kṛṣṇa-saṁjñaṁ nato ’smi (SB 11.29.49)
tam akhila-vṛjina-ghnaṁ vyāsa-sūnuṁ nato ’smi (SB 12.12.69)

Единственное исключение к этому образцу найдено в ШБ 12.12.67, где метр - puṣpitāgrā:

duravasita-stavam acyutaṁ nato ’smi

Śakvarī

Опубликовано в Санскрит

Есть только одна разновидность śakvarī в Бхагаватам - vasanta-tilaka. Название переводится - "украшение весны". Есть целый ряд длинных отрывков в Бхагаватам, где используется этот метр. Есть молитва Господа Брахмы в 10 главе Третьей Песни, молитва Прахлада Махараджа в 10 главе Седьмой Песни и есть первые сорок девять стихов 7 главы Второй Песни. Гангадас Пандит определяет vasanta-tilaka следующим образом, "jñeyaṁ vasanta-tilakaṁ ta-bha-jā ja-gau gaḥ". Ганы - ta-bha-ja-ja-ga-ga. Хороший пример может быть найден в ШБ 1.16.33,

tasyāham abja-kuliśāṅkuśa-ketu-ketaiḥ
śrīmat-padair bhagavataḥ samalaṅkṛtāṅgī
trīn atyaroca upalabhya tato vibhūtiṁ
lokān sa māṁ vyasṛjad utsmayatīṁ tad-ante
SB 1.16.33
_ _ ‿ _ ‿ ‿ ‿ _ ‿ ‿ _ ‿ _ _
_ _ ‿ _ ‿ ‿ ‿ _ ‿ ‿ _ ‿ _ _
_ _ ‿ _ ‿ ‿ ‿ _ ‿ ‿ _ ‿ _ _
_ _ ‿ _ ‿ ‿ ‿ _ ‿ ‿ _ ‿ _ _

       ta | bha|  ja  |  ja | ga-ga