Санскрит

Первый колодец - Prathamaḥ kūpaḥ

Автор: dimka. Опубликовано в Санскрит

На санскрите

На русском языке

प्रथमः कूपः
Первый Колодец

 

सरोवरं परितः किमपि लघुराज्यम् आसीत् ।
Озеро вокруг одного маленького царства было
एकदा अत्युष्णे ग्रीष्मे वृष्टिः न अभवत्।
Однажды очень жарким летом дождя не было
सरोवरः शुष्कः जातः ।
В озере высохла вода
प्रजाः उद्विग्नमनाः बभूवुः राज्ञः सकाशं च गताः ।
Обеспокоенные местные жители пришли к царю.
कृषकाः अवदन्, "दीर्घकालं यावत् वृष्टिः न अभवत् । अस्माकं क्षेत्राणि शुष्काणि जातानि सन्ति ।"
Фермеры сказали: «Долгое время уже не было дождя. Наши поля высохли, на них ничего не может вырасти.»
"सरोवरे मत्स्यग्रहणार्थं मत्स्याः न सन्ति । कथम् आजीविकां प्राप्स्यामः?" इती धीवराः अपृच्छन् ।
«В озере, в котором нет рыбы, не может быть рыбной ловли. Каким образом мы будем получать средства к существованию?» - спросили рыбаки.
"गुणशालिराजन्! अस्मान् विपद्भ्यः रक्षतु" इती पिपासिताः महिलाः शिशवः च अक्रन्दन् ।
«О благородный царь! Спаси нас от этого бедствия,» - говорили жаждущие и беззащитные женщины и дети.

 

जलस्य अन्वेषणाय राजा सर्वासु दिशासु चतुरः सेनापतीन् प्रैषयत् ।
Царь приказан отправляться на поиск воды своим четырем генералам во все стороны света.
प्रथमसेनापतिः पूर्वं सूर्यादयदिशं प्रति गतः ।
Первый генерал отправился на восток, где восходит солнце.
द्वितीयः आतपे धूलौ च दक्षिणं गतः ।006 FW SAN-1
Второй отправился на юг, к жарким пескам.
तृतीयः पश्चिमं सूर्यास्तदिशं प्रति गतः ।
Третий отправился на запад, где заходит солнце.
चतुर्थः ध्रुवताराम् अन्वसरत् ।
Четвертый последовал в направлении полярной звезды.
ते अहर्निशं अन्वैषयन्, उपरि नीचैः च ।
Они искали повсюду день и ночь, сверху и снизу.
ते सर्वत्र अन्वैषयन्, किन्तु वृथा ।
Они искали повсюду, но напрасно.

 

त्रयः सेनापतयः रिक्तहस्ताः प्रत्यागताः ।
Три генерала вернулись с пустыми руками.
किन्तु उत्तरदिशं गतः सेनापतिः यः राजानं निराशं नैव कर्तव्यम् इति निश्चयेन अग्रे एव गतवान, अन्ततः तत्र सः पर्वते शीतग्राममेकं प्राप्तवान् ।
Но генерал, что пошел в северном направлении, не хотел разочаровывать царя, он твердо решил исполнить свой долг и после долгих скитаний в конце концов пришел в холодный горный поселок.
यदा सः पर्वतस्य उपत्यकायाम् उपविष्टः आसीत् तदा कापि वृध्दा आगत्य तस्य पार्श्वे उपविष्टा ।
Пока он сидел у подножия горы,подошла какая-то старуха и села рядом.
सेनापतिः क्षितिजं दर्शयन् कथितवान् "अहं तस्मात् सुन्दरराज्यात् आगतः यत्र सम्पूर्णवर्षं वृष्टिः न जाता एव ।
Генерал, показывая на горизонт, сказал: «Я пришел сюда из прекрасного царства, из-за того что в нем уже целый год не было дождя.
किं त्वं जलम् अन्बवेष्टुं मम साहाय्यं करिष्यसि?" इति ।
«Поможешь ли ты мне разыскать воду?»

 

सा माहिला इङ्गितेन सेनापतिम् अनुसर्तु सूचितवती तथैव च एकस्यां पर्वतरुहायां च नीतवती ।
Женщина указала на горную вершину и повела генерала к ней, а потом внутрь пещеры.
सा अवदत्, "अस्माकं देशे अपि जलं नास्ति" ।
Она сказала: «У нас в стране тоже нет воды.»
किन्तु गुहायां हिमशङ्कून् दर्शयन्ती अवदत्, "एतत् हिमम् इति ।
Но указывая на ледяные сосульки в пещере добавила: «Это лед.
गृहाण किञ्चित् ।
Возьми немного.
तव देशः कदापि पिपासितः न स्थास्यति" इति ।
Тогда в твоем царстве никогда не будет жажды.
सेनापतिः विशालं खणडम् अत्रोटयत्, स्वरथे अस्थापयत् च ।
Генерал отколол большой кусок, погрузил его (на повозку).
वेगेन गृहं प्रति अगच्छत् ।
И быстро поехал назад домой.
यावत् सः सभां प्राप्तः तावत् विशालः हिमशङ्कुः द्रवीभूय लघुके हिमखण्डे अवशिष्टः आसीत् ।
К тому времени как он прибыл во дворец, льдина превратилась в маленькую льдинку.
सभायां केनापि कदापि हिमं न द्दष्टम् आसीत् ।
Во дворце никто никогда не видел льда.
सर्वे आश्चर्येण तत् हिमखण्डम् अपश्यहन् ।
Во дворце никогда не видел льдинки.
"एतत् जलबीजं स्यात्" इति एकः मन्त्री सहसा अवदत् ।
«Это должно быть водяные семена,» - вдруг сказал один министр.

 

राजा जलबीजस्य शीघ्रं वपनार्थम् आदिष्टवान् ।
Царь приказал как можно скорее посадить водяные семена.
यदा कृषकाः गर्तम् अखनन् तदा हिमखण्डम् अधिकम् अद्रवत् ।
В то временя как фермеры капали яму, льдинки таяли.
ते झटिति तत् बीजं गर्ते अस्थापयन् किन्तु तत् छदनात् पूर्वमेव तत् अद्दश्यम् अभवत् ।
Они сразу же положили семена в яму, но они исчезли еще до того как их закапали.

कृषकाः सम्भ्रान्ताः सचिन्ताः जाताः ।

Фермеры были глубоко взволнованны.
ते तत् गर्तं गभीरतरं रात्रिपर्यन्तम् अखनन्, तत् विचित्रं बीजम् अन्वैषयन् च ।
Они рыли все глубже и глубже, до самой ночи, в поисках волшебных семян.
उषःकाले गाजा रर्तनिकटे सुप्तान् कृषकान् अपश्यत् ।
На заре царь увидел спящих фермеров.
कौतूहलेन सः गर्तस्य अन्तर्भागे अपश्यत् ।006 FW SAN-2
С любопытством он посмотрел внутрь (ямы).
चकितः सः आक्रोशम् अकरोत् "जागृताः मम योग्यप्रगजाः ।
С дрожью он закричал: «Проснитесь, мои дорогие.
जलबीजम् अङकुरितम् ।
Водяные семена проросли.
गर्ते जलम् अस्ति" ।
В яме есть вода.»
एवं प्रथमः कूपः रचितः ।
Так появился первый колодец.

 

समाप्तम्
Конец

Prakṛtiḥ

Автор: dimka. Опубликовано в Санскрит

1. Существует только одна разновидность размера prakṛtiḥ в Шримад-Бхагаватам. Он называется sragdharā и определяется Гангадаса Пандитом следующим образом, mrabhnair yānāṁ trayeṇa trimuni yatiyutā sragdharā kīrttiteyam. Этот размер появляется только в двух местах, в ШБ 9.10.4 и в ШБ 10.90.47. Гана - ma-ra-bha-na-ya-ya-ya.

tīrthaṁ cakre nṛponaṁ yad ajani yaduṣu svaḥ-sarit pāda-śaucaṁ
 vidviṭ-snigdhāḥ svarūpaṁ yayur ajita-para śrīr yad-arthe ’nya-yatnaḥ
yan-nāmāmaṅgala-ghnaṁ śrutam atha gaditaṁ yat-kṛto gotra-dharmaḥ
 kṛṣṇasyaitan na citraṁ kṣiti-bhara-haraṇaṁ kāla-cakrāyudhasya

SB 10.90.47

_ _ _ _ ‿ _ _ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ _ _ ‿ _ _ ‿ _ _
_ _ _ _ ‿ _ _ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ _ _ ‿ _ _ ‿ _ _
_ _ _ _ ‿ _ _ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ _ _ ‿ _ _ ‿ _ _
_ _ _ _ ‿ _ _ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ _ _ ‿ _ _ ‿ _ _

oṁ namas te ’stu bhagavan nārāyaṇa
vāsudevādi-puruṣa mahā-puruṣa mahānubhāva
parama-maṅgala parama-kalyāṇa parama-kāruṇika kevala
jagad-ādhāra lokaika-nātha sarveśvara lakṣmī-nātha
paramahaṁsa-parivrājakaiḥ
parameṇātma-yoga-samādhinā
paribhāvita-parisphuṭa-pāramahaṁsya-dharmeṇodghāṭita-tamaḥ-kapāṭa-dvāre
citte ’pāvṛta ātma-loke svayam upalabdha-nija-sukhānubhavo bhavān 

SB 6.9.33

О Верховная Личность Бога, о Нараяна, Васудева, о изначальная личность! О величайший, Ты — высшая мудрость и олицетворенное благоденствие! О высшее благословение, высшее милосердие, о неизменный! О Господь, Ты — опора мироздания, единовластный повелитель всех планет, владыка всего сущего, супруг богини процветания! Постичь Тебя способны только лучшие из санньяси, которые ради проповеди сознания Кришны странствуют по всему свету, погруженные в самадхи бхакти-йоги. Постоянно размышляя о Тебе, они способны ощутить Твое присутствие в своих безупречно чистых сердцах. Когда же тьма в их сердцах полностью рассеивается и Ты являешь Себя их взору, они понимают, что переполняющее их трансцендентное блаженство — это также трансцендентное проявление Твоей Милости. Только такие души способны постичь Тебя. Что же до нас, то нам остается лишь склониться перед Тобой в глубоком почтении.

Atidhṛtiḥ

Автор: dimka. Опубликовано в Санскрит

1. Существует только одна разновидность atidhṛtiḥ в Бхагаватам и его можно проиллюстрировать на примере знаменитого первого стиха из Первой песни. Размер называется śārdūlavikrīḍita и Гангадас говорит, `sūryyāśvair ma-sa-jas tatāḥ sa-guravaḥ sārdūlavikrīḍita. Ганы - ma-sa-ja-sa-ta-ta-ga. Поскольку один из последних стихов в Бхагаватам имеет тотже же размер и заканчивается точно такими же словами, мы также включили его в качестве примера для данного размера.

oṁ namo bhagavate vāsudevāya
janmādy asya yato 'nvayād itarataś cārtheṣv abhijñaḥ svarāṭ
tene brahma hṛdā ya ādi-kavaye muhyanti yat sūrayaḥ
tejo-vāri-mṛdāṁ yathā vinimayo yatra tri-sargo 'mṛsā
dhāmnā svena sadā nirasta-kuhakaṁ satyaṁ paraṁ dhīmahi
(SB 1.1.1)

_ _ _ ‿ ‿ _ ‿ _ ‿ ‿ ‿ _ _ _ ‿ _ _ ‿ _
_ _ _ ‿ ‿ _ ‿ _ ‿ ‿ ‿ _ _ _ ‿ _ _ ‿ _
_ _ _ ‿ ‿ _ ‿ _ ‿ ‿ ‿ _ _ _ ‿ _ _ ‿ _
_ _ _ ‿ ‿ _ ‿ _ ‿ ‿ ‿ _ _ _ ‿ _ _ ‿ _

kasmai yena vibhāsito 'yam atulo jñāna-pradīpaḥ purā
tad-rūpeña ca nāradāya munaye kṛṣṇāya tad-rūpiñā
yogīndrāya tad-ātmanātha bhagavad-rātāya kāruñyatas
tac chuddhaṁ vimalaṁ viśokam amṛtaṁ satyaṁ paraṁ dhīmahi
(SB 12.13.19)

_ _ _ ‿ ‿ _ ‿ _ ‿ ‿ ‿ _ _ _ ‿ _ _ ‿ _
_ _ _ ‿ ‿ _ ‿ _ ‿ ‿ ‿ _ _ _ ‿ _ _ ‿ _
_ _ _ ‿ ‿ _ ‿ _ ‿ ‿ ‿ _ _ _ ‿ _ _ ‿ _
_ _ _ ‿ ‿ _ ‿ _ ‿ ‿ ‿ _ _ _ ‿ _ _ ‿ _

Весь алфавит служит Гауре

Автор: dimka. Опубликовано в Санскрит

Из Gaurāṅga-virudāvalī, Шри Рагунандана Госвами

В этой произведении, Господь Гаура прославляется при помощи всех букв санскритского алфавита по порядку.

adbhuta guṇa-jaya
āhita kali bhaya
iṣṭa janāvaka
īśvara sevaka
  Вся слава Господу Гаура —
- кто имеет удивительные качества; 
 - кто награждает бесстрашием в Кали-югу;
- кто является защитником своих родных и близких; 
 - и кто является слугой Шри Ишвара Пури.
Sri Krishna Kathamrita - Bindu297 
uddhaṭa daṇḍana
ūḍha sumaṇḍana
ju jana saṁśrita
ṣi gaṇa stuta
  Слава Господу Гаура -
 - кто наказывает непокорных;
 - кто носит изысканные украшения;
 - кто является прибежищем простодушный;
 - и кому поклоняются мудрецы.
d-iva ṛtām iva
vad asādhita
ejita durjana
aiśya niketana
 

Слава Господу Гаура -
- который порой проявляет свою ṛta - честность, правдивость и просвещенную природу,
как и буква ḷ иногда грамматически проявляет природы ṛta (природу буквы ṛ);
- кто не может быть достигнут материальными усилиями, так же как и удлиненное ḹ
не может быть произнесено с помощью материальных чувств;
- кто является причиной дрожи у негодяев;
- и кто является хранилищем всего процветания.

 
oḍra sadṛg adhara
aujjvalyākara
aṁśuka bhūṣaṇa
astaga dūṣaṇa
 

Слава Господу Гаура -
- кто имеет губы как цветок oḍra (кусума);
- кто подобен руднику (ākara​) Уджджвала-расы;
अं - кто одет в прекрасно украшенную ткань;
अः - и кто останавливает всякую критику.

 
kanaka sama prabha
khala jana durlabha
gaṇanā virahita
ghana kaca vilasita
 

Слава Господу Гаура -
- кто имеет тело золотистого цвета;
- которые труднодосягаемый для негодяев;
- кто не считается воплощением (из-за того, что он скрытое воплощение);
- и кто имеет великолепные черные волосы.

 
ṅuti jita kokila
ḍita vica kila
chalita kamala mada
jagati priyaka pada
 

Слава Господу Гаура -
- чей сладкий голос ставит кукушку в позор;
- кто украшен различными цветками жасмина;
- кто побеждает красоту лотоса, таким образом разрушая свою гордость;
- и чьи лотосные стопы дороги для всего мира.

 
jhanad iti nūpura
ñoṅuyā padakara
ṭīkana nistala
ṭha jayi nakhāñcala
 

Слава Господу Гаура -
- кто звучит своими ножными колокольчиками;
- который таким образом создает сладкий звук во время своих танцевальных шагов;
- кто пришел чтобы тщательно описать славу святого имени;
- и чьи ногти покорили красоту Луны.

 
ḍamaru dhṛg īśvara
ḍhuṇḍya kṛpā bhara
ṇātmaka vigraha
tattva vidāgraha
 

Слава Господу Гаура -
- кто является повелителем Господа Шивы, обладателя ḍamaru;
- кто несет для всех милосердие;
- кто имеет форму полную вечной радости;
- и кто даровал милость таттва-вади.

 
thūt kṛta muktika
dara pada bhaktika
dharma hṛdādara
narma rasākara
 

Слава Господу Гаура -
- кто заставляет плеваться на безличное освобождение,
- того, кто имеет даже малую часть преданности к Его стопам;
- кто вызывает страх у нарушителей религиозных принципов;
- и кто является вместилище мадхурья-расы.

 
padma vijayi kara
phulla kamala dhara
bandha vimocana
bhāskara rocana
 

Слава Господу Гаура -
- кто имеет руки, которые покоряют красоту цветков лотоса;
- кто держит в своих лотосных руках лотос;
- кто один снимает всякое рабство;
- и кто имеет глаза излучающие свет солнца.

 
 
madhura tarānana
yama jayi sevana
rasa bhara dāyaka
lalita vidhāyaka
 

Слава Господу Гаура -
- чьи лотосное лицо очень прекрасно;
- служение которому позволяет победить Ямараджа;
- кто наполняет изобилием рас;
- и кто исполняет желанные цели.

 
 
valad anupama daya
śamita bhuvana bhaya
ṣad-bhuja vīkṣaka
sanmata śikṣaka
 

Слава Господу Гаура -
- кто дарует несравненную милость;
- кто гасит страх трех миров;
- кто демонстрирует шестирукую форму;
- и кто учит истинному пути.

 
 
hari guṇa kathanaiḥ
kṣaṇa nandita jana
deva!
 

Слава Господу Гаура -
- кто говорит только хари-катху;
क्ष - восхищает всех каждое мгновение.
О мой Господь!

 
 

Sri Krishna Kathamrita - Bindu297с 

Нимай Пандит и Его учитель Гангадас Пандит

Atyaṣṭī

Автор: dimka. Опубликовано в Санскрит

1. Есть три разновидности размера atyaṣṭī в Шримад-Бхагаватам. Большинство из них, можно найти в Десятой песни, и они очень красивы. Здесь, однако, мы представим два примера из 7 главы Четвертой песни, потому что эта книга доступна на русском языке. Существует один размер atyaṣṭī под названием mandākrāntā, которая описывается Гангадасом следующим образом, "mandākrāntāmbudhi-rasanagair mo bhanau gau ya-yugmam". Ганы - ma-bha-na-ga-ga-ya-ya.

sadasyā ūcuḥ
utpatty-adhvany aśaraṇa uru-klesa-durge 'ntakogra-
vyālānviṣṭe viṣaya-mṛga-tṛṣy ātma-gehoru-bhāraḥ
dvandva-śvabhre khala-mṛga-bhaye śoka-dāve 'jña-sārthaḥ
pādaukas te śaraṇada kadā yati kāmopasṛṣṭaḥ
SB 4.7.28

_ _ _ _ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ _ _ ‿ _ _ ‿ _ _
_ _ _ _ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ _ _ ‿ _ _ ‿ _ _
_ _ _ _ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ _ _ ‿ _ _ ‿ _ _
_ _ _ _ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ _ _ ‿ _ _ ‿ _ _

2. Следующий вид atyaṣṭī называется śikhariṇī. Гангадас говорит, "rasaiḥ rudraiś chinnā ya-ma-na-sa-bha-lā gaū śikhariṇī'". Пример можно найти в ШБ 4.7.42. Ритмический рисунок, ya-ma-na-sa-bha-la-ga.

deva ucuḥ
purā kalpāpāye sva-kṛtam udarī-kṛtya vikṛtaṁ
tvam evādyas tasmin salila uragendrādhiśayane
pumān śeṣe siddhair hṛdi vimṛsitādhyātma-padaviḥ
sa evādyākṣṇor yaḥ pathi carasi bhṛtyān avasi naḥ
SB 4.7.42
‿ _ _ _ _ _ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ _ _ ‿ ‿ ‿ _
‿ _ _ _ _ _ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ _ _ ‿ ‿ ‿ _
‿ _ _ _ _ _ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ _ _ ‿ ‿ ‿ _
‿ _ _ _ _ _ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ _ _ ‿ ‿ ‿ _

3. Третий вид atyaṣṭī назавается nardaṭakam. В Бхагаватам он используется исключительно в молитвах по олицетворенных Вед. Гангадас Пандит говорит, "yadi bhavato na-jau bha-ja-ja-lā guru nardaṭakam". Ганы, na-ja-bha-ya-ya-la-ga.

shri-srutaya ucuh
jaya jaya jahy ajām ajita doṣa-gṛbhīta-guṇāṁ
tvam asi yad ātmanā samavaruddha-samasta-bhagaḥ
aga-jagad-okasām akhila-śakty-avabodhaka te
kvacid ajayātmanā ca carato 'nucaren nigamaḥ
SB 10.87.14
‿ ‿ ‿ ‿ _ ‿ _ ‿ ‿ ‿ _ ‿ ‿ _ ‿ ‿ _
‿ ‿ ‿ ‿ _ ‿ _ ‿ ‿ ‿ _ ‿ ‿ _ ‿ ‿ _
‿ ‿ ‿ ‿ _ ‿ _ ‿ ‿ ‿ _ ‿ ‿ _ ‿ ‿ _
‿ ‿ ‿ ‿ _ ‿ _ ‿ ‿ ‿ _ ‿ ‿ _ ‿ ‿ _

Atiśakvarī

Автор: dimka. Опубликовано в Санскрит

Есть только один тип atiśakvarī в Бхагаватам, и это - размер назвается mālinī. Шримати Радхарани использует его в "Песни Шмеля" 47 главе Десятой Песни Шримад-Бхагаватам. Гангадас Пандит объясняет, "na-na-ma-ya-ya-yuteyaṁ mālinī bhogilokaiḥ". Хороший пример этого метра можно услышать в ШБ 10.47.21, ганы - na-na-ma-ya-ya.

api bata madhu-puryām äārya-putro ’dhunāste
smarati sa pitṛ-gehān saumya bandhūṁś ca gopān
kvacid api sa kathā naḥ kiṅkarīṇāṁ gṛṇīte
bhujam aguru-sugandhaṁ mūrdhny adhāsyat kadā nu
SB 10.47.21
‿ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ _ _ _ ‿ _ _ ‿ _ _
‿ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ _ _ _ ‿ _ _ ‿ _ _
‿ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ _ _ _ ‿ _ _ ‿ _ _
‿ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ _ _ _ ‿ _ _ ‿ _ _

na | na|  ma |  ya |  ya

Отметьте: Всякий раз, когда там появляются слова … nato ‘smi, “я скован”, в качестве последних слов пады в Шримад-бхагаватам, используется метр - mālinī:

tam aham upasṛtānāṁ kāma-pūraṁ nato ’smi (SB 8.12.47)
tam aham akhila-hetuṁ jihma-mīnaṁ nato ’smi (SB 8.24.61)
puruñam ṛṣabham ādyaṁ kṛṣṇa-saṁjñaṁ nato ’smi (SB 11.29.49)
tam akhila-vṛjina-ghnaṁ vyāsa-sūnuṁ nato ’smi (SB 12.12.69)

Единственное исключение к этому образцу найдено в ШБ 12.12.67, где метр - puṣpitāgrā:

duravasita-stavam acyutaṁ nato ’smi

Śakvarī

Автор: dimka. Опубликовано в Санскрит

Есть только одна разновидность śakvarī в Бхагаватам - vasanta-tilaka. Название переводится - "украшение весны". Есть целый ряд длинных отрывков в Бхагаватам, где используется этот метр. Есть молитва Господа Брахмы в 10 главе Третьей Песни, молитва Прахлада Махараджа в 10 главе Седьмой Песни и есть первые сорок девять стихов 7 главы Второй Песни. Гангадас Пандит определяет vasanta-tilaka следующим образом, "jñeyaṁ vasanta-tilakaṁ ta-bha-jā ja-gau gaḥ". Ганы - ta-bha-ja-ja-ga-ga. Хороший пример может быть найден в ШБ 1.16.33,

tasyāham abja-kuliśāṅkuśa-ketu-ketaiḥ
śrīmat-padair bhagavataḥ samalaṅkṛtāṅgī
trīn atyaroca upalabhya tato vibhūtiṁ
lokān sa māṁ vyasṛjad utsmayatīṁ tad-ante
SB 1.16.33
_ _ ‿ _ ‿ ‿ ‿ _ ‿ ‿ _ ‿ _ _
_ _ ‿ _ ‿ ‿ ‿ _ ‿ ‿ _ ‿ _ _
_ _ ‿ _ ‿ ‿ ‿ _ ‿ ‿ _ ‿ _ _
_ _ ‿ _ ‿ ‿ ‿ _ ‿ ‿ _ ‿ _ _

       ta | bha|  ja  |  ja | ga-ga